Kết cấu thép đặc biệt

- Kết cấu thép đặc biệt

Ngoài những sản phẩm mang tính chất tiêu chuẩn như Nhà thép tiền chế, cầu trục…thì Tuấn Long còn thiết kế

chế tạo nhiều kết cấu thép phi tiêu chuẩn, độ phức tạp cao như Silo, ván khuôn, giáo chống, Kingpost…