chi tiết dự án

Di dời cơ sở sản xuất hiện có và Đầu tư Xây dựng cơ sở sản xuất mới - Công ty Cơ khí Quang Trung

Thông tin dự án

Dự án
Di dời cơ sở sản xuất hiện có và Đầu tư Xây dựng cơ sở sản xuất mới - Công ty Cơ khí Quang Trung
Địa điểm Cụm Công nghiệp Quất Động mở rộng, Huyện Thường tín, thành phố Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty TNHH Nhà nước MTV Cơ khí Quang Trung
Quy mô 7880 m2 ; 500 Tấn ; Q = 20 Tấn ; K = 48 m ; H = 13 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm